Znaczenie projektu

Głównym motywem projektu jest dostęp do kluczowych partnerów rynkowych, zwłaszcza w skali międzynarodowej. Jedynie szybka i ciągła aktualizacja wiedzy, rozszerzanie zakresu kompetencji, jak również nabywanie nowych umiejętności jest w stanie to zapewnić. Taki sposób działania jest spójny ze strategią umiędzynarodowienia Sieci Badawczej Łukasiewicz, w który wpisują się również cele, tematyka i zakres merytoryczny oraz organizacyjny składanego wniosku w programie NAWA Partnerstwa Strategiczne.

Współpraca międzynarodowa jest zadaniem statutowym Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz. Działalność merytoryczna Instytutu jest obecnie prowadzona w czterech Centrach Badawczych w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych, głównie w dyscyplinie inżynieria materiałowa ze znaczącym udziałem inżynierii powierzchni oraz w mniejszym współudziale inżynierii biomedycznej. Perspektywa rozwoju naukowo – badawczego w Łukasiewicz – IMP w dyscyplinie inżynierii biomedycznej dotyczy: projektowania i wytwarzania urządzeń medycznych, systemów monitorowania i przetwarzania obrazów medycznych z wykorzystaniem technik 3D, wspomagania inżynierskiego operacji chirurgicznych stawów człowieka, a także tradycyjnych i innowacyjnych technologii w inżynierii biomedycznej oraz powłok antybakteryjnych do zastosowań między innymi w obiektach użytku publicznego. Z tych obszarów tematycznych wybrano pięć zagadnień: metody i narzędzia optymalizacji, projektowanie i wytwarzanie implantów ortopedycznych, materiały na implanty, mechanizmy odkształcenia i osteointegracji tkanek, badania stentów, skafoldów oraz ich mikro- i makrostruktury.

Strategicznym celem operacyjnym umiędzynarodowienia Łukasiewicz – IMP jest wzmocnienie dotychczasowej współpracy naukowo – badawczej poprzez nawiązywanie nowych kontaktów i aktywne uczestniczenie w programach międzynarodowych. Współpraca ta powinna być zgodna z kierunkami działalności Łukasiewicza, którymi w przypadku Łukasiewicz – IMP są zdrowie i zrównoważona gospodarka. W projekcie „Zintegrowany system badawczy i dydaktyczny dla wdrożeń technologii przyrostowych” kierunkiem priorytetowym jest zdrowie. Zaproponowana tematyka ukierunkowana jest na wykorzystanie najnowszych osiągnięć nauki w zakresie modelowania i symulacji oraz doboru materiałów i technologii druku 3D. Projektowanie spersonalizowanych implantów struktur kostnych zaczyna być poważnie rozpatrywane jako specjalizacja Centrum Inżynierii Mechanicznej i Biomedycznej. Takie działania w perspektywie będą stanowić element tzw. strategii dywersyfikacji, czyli wejścia w nowe rynki z nowymi produktami i usługami, dostosowanymi do oczekiwań i potrzeb klientów.  

logotypy